کیت تعلیق

کیت تعلیق، سیستم تعلیق، سامانه تعلیق، کیت ارتفاع یا فنر بندی خودرو هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند و این ها اسامی مختلف کیت تعلیق هستند که کاربران مختلف با این نام ها می شناسند. در واقع اسم های مختلفی است که برای اشاره به سیستم تعلیق آفرود مورد استفاده قرار می گیرند. 
وظیفه اصلی کیت تعلیق آفرود جلوگیری از وارد شدن ضربات حاصل از ناهمواری ها و پستی بلندی های سطح زمین به اتاق، بدنه و سرنشینان خودرو است.
کیت تعلیق

کیت تعلیق cr7

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
کیت تعلیق

کیت تعلیق cr7

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد